Wróć...


Klauzula informacyjna przy procedowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 1. przyjmowaniem wniosków do sporządzanego studium, zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. sporządza projekt studium, rozpatrując wnioski, zgodnie z art. 11 pkt 3,
 3. wyłożeniem projektu studium do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej zgodnie z art. 11 pkt 7 wskazanej ustawy,
 4. wnoszeniem uwag do projektu studium, zgodnie z art. 11 pkt 8 wskazanej ustawy,
 5. przedstawianiem radzie gminy projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag zgodnie z art. 11 pkt 9 wskazanej ustawy,

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm., informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świlcza reprezentowana przez Wójta Gminy Świlcza z siedzibą pod adresem 36-072 Świlcza 168, kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontakt za pomocą poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168.
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 11 pkt 3, 7 i 9 oraz art. 11 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pana danych może być/ będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako wartość archiwalna.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.


Wróć...