MOJA SPRAWA W URZĘDZIE

Ochrona środowiska

Siedziba 

    Urząd Gminy Świlcza
    36-072 Świlcza 168


Tel.  17 86 70 125
Fax: 17 86 70 157

Godziny i miejsce pracy:

    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
    Pokój nr 1 (parter)

Obsługa:

    Inspektor, mgr inż. Dawid Homa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
Podinspektor, mgr Justyna Borcz-Konieczna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania realizowane w zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

 • sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu urzędu,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych określonych w art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, poprzedzającego wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • przygotowywanie projektów decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz uzgadnianie ich z właściwymi organami,
 • tworzenie programów przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami szczególnymi,
 • przedkładanie Wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych oraz określanie zakresu i terminu ich przedkładania,
 • ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 • udostępnianie danych o stanie środowiska dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska,
 • opracowywanie sprawozdań w sprawie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:

 • uznawanie terenu za formę ochrony przyrody,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 • naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 • wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych, zastosowaniem środków chemicznych, a także niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
 • składanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z mienia gminnego do organu właściwego do wydania takiego zezwolenia.wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo łowieckie, a w szczególności:

 • opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 • współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zakresie ich zagospodarowania,
 • wyrażanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich,
 • udział w mediacjach polubownego rozstrzygania sporu pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego.

 

Tytuł Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym Odsłon: 79
Wniosek – usuwanie wyrobów zawierających azbest Odsłon: 88
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew Odsłon: 560
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Odsłon: 397
Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich Odsłon: 456
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Odsłon: 599