Godziny pracy:

    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00

Obsługa:

    Pokój nr 3 (tel. 17 86 70 125)
    Inspektor, mgr inż. Dawid Homa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (3 egzemplarze + wersja elektroniczna),
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – 3 egz. podpisane przez opracowującego +  formie elektronicznej
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli plan ten został uchwalony) lub informacja o jego braku,
 • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Prowadzący sprawę m.in.

 • weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,
 • ustala strony postępowania,
 • występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 t.j. ze zm.)
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,
 • wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego..

Opłaty

 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł płatnej w kasie Urzędu lub na konto Gminy Świlcza.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do pobrania w zakładce załączniki. 
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach docx 12.88 KB Dawid Homa
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:24 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:24 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2019 14:23 Dawid Homa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 marzec 2019 14:25 Dawid Homa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2019 14:26 Dawid Homa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 lipiec 2019 11:48 Bogdan Dworak