Uchwały podjęte w 2010 r.

Tytuł Odsłony
UCHWAŁA Nr XXXIX/364/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Świlcza do kategorii dróg gminnych Odsłon: 198
UCHWAŁA Nr XXXIX/363/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świlcza na lata 2010-2015" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu Odsłon: 199
UCHWAŁA Nr XXXIX/362/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki Odsłon: 195
UCHWAŁA Nr XXXIX/361/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy Odsłon: 197
UCHWAŁA Nr XXXIX/360/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Odsłon: 185
UCHWAŁA Nr XXXIX/359/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 Odsłon: 192
UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany limitu wydatków na „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świlcza na lata 2010- 2012” pod nazwą „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza” Odsłon: 198
UCHWAŁA Nr XXXIX/357/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Świlcza na rok 2010 Odsłon: 200
UCHWAŁA Nr XXXVIII/356/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej Odsłon: 208
UCHWAŁA Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej Odsłon: 191
UCHWAŁA Nr XXXVIII/354/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w miejscowości Świlcza Odsłon: 193
UCHWAŁA Nr XXXVIII/353/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 1/2010 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza, zatwierdzonego Uchwałą Nr III/29/2002 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2002r. z późn. zm. Odsłon: 204
UCHWAŁA Nr XXXVIII/352/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej Odsłon: 183
UCHWAŁA Nr XXXVIII/351/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej Odsłon: 204
UCHWAŁA Nr XXXVIII/350/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 201
UCHWAŁA Nr XXXVIII/349/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świlcza na lata 2010 – 2018 Odsłon: 186
UCHWAŁA Nr XXXVIII/348/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010 Odsłon: 201