Uchwały podjęte w 2017 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr L/356/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona Odsłon: 207
Uchwała Nr L/355/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 383
Uchwała Nr XLIX/354/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach Odsłon: 161
Uchwała Nr XLIX/353/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świlcza Odsłon: 175
Uchwała Nr XLIX/352/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 280
Uchwała Nr XLIX/351/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 178
Uchwała Nr XLIX/350/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 187
Uchwała Nr XLIX/349/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie planu sieci, prowadzonych przez Gminę Świlcza, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Odsłon: 208
Uchwała Nr XLIX/348/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Trzcianie w ośmioletnią Szkołę Podstawowa w Trzcianie Odsłon: 180
Uchwała Nr XLIX/347/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnic Odsłon: 191
Uchwała Nr XLIX/346/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach w ośmioletnia Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II Odsłon: 170
Uchwała Nr XLIX/345/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie, w ośmioletni Odsłon: 188
Uchwała Nr XLIX/344/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach Odsłon: 186
Uchwała Nr XLIX/343/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej Odsłon: 201
Uchwała Nr XLIX/342/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Świlczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Świlczy Odsłon: 171
Uchwała Nr XLIX/341/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Świlcza Odsłon: 219
Uchwała Nr XLIX/340/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1/2016-1 część Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza. Odsłon: 215
Uchwała Nr XLIX/339/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 195
Uchwała Nr XLIX/338/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 198
Uchwała Nr XLIX/337/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 180
Uchwała Nr XLVIII/336/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 162
Uchwała Nr XLVIII/335/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 182
Uchwała Nr XLVIII/334/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Odsłon: 177
Uchwała Nr XLVIII/333/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Świlcza Odsłon: 196
Uchwała Nr XLVIII/332/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 187