Uchwały podjęte w 2019 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Świlczy Odsłon: 134
Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Nr 3/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 126
Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 132
Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Odsłon: 104
Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028 Odsłon: 102
Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 104
Imienny wykaz głosowań radnych na VI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 25 lutego 2019 r. Odsłon: 139
Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 167
Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami Odsłon: 236
Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Świlcza, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Odsłon: 152
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Odsłon: 167
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 234
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Woliczce bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Odsłon: 161
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Trzciana-Olszyny” Odsłon: 153
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Odsłon: 147
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Świlcza, zasad ustalania i wysokości stawek tej opłaty a także poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta Odsłon: 149
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 213
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028 Odsłon: 152
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 140
Imienny wykaz głosowań radnych na V Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 stycznia 2019 r. Odsłon: 166