Uchwały podjęte w 2019 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I. Odsłon: 60
Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia, od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, informacji o kandydatach na ławników Odsłon: 67
Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Odsłon: 56
Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Odsłon: 51
Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Odsłon: 63
Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 54
Imienny wykaz głosowań radnych na XII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 lipca 2019 r. Odsłon: 45
Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 55
Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 70
Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 63
Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Odsłon: 69
Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2018 Odsłon: 63
Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 57
Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie" Odsłon: 53
Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie" Odsłon: 56
Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 49
Imienny wykaz głosowań radnych na XI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 17 czerwca 2019 r. Odsłon: 90
Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 130
Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 89
Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowości Świlcza Odsłon: 112
Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Odsłon: 104
Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SUW Bratkowice” w miejscowości Bratkowice Odsłon: 105
Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 107
Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Świlcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 99
Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 88