Sekretarz Gminy Świlcza - Józef Wilga


Józef Wilga
Sekretarz Gminy Świlcza
  
Tel.: +48 17 86 70 150
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
_______________________________________________
 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,
  • opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Urzędu,
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i prawa przez pracowników Urzędu,
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu dotyczących podziału zadań,
  • koordynowanie właściwej obsługi Rady i jej Komisji,
  • zapewnia poprawność formalno-prawną pism, decyzji administracyjnych i projektów aktów prawnych Wójta i Rady,
  • nadzór nad terminową i rzetelną realizacją uchwał Rady,
  • koordynowanie spraw związanych ze współpracą Gminy z innymi organami, instytucjami i organizacjami,
  • opracowanie imiennych upoważnień dla pracowników Urzędu
  • dbanie o doskonalenie zawodowe pracowników,
  • współdziałanie z sołectwami,
  • organizowanie działalności kontrolnej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
  • organizowanie prac związanych z wyborami i referendum jako pełnomocnik ds. wyborów,
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych,
  • czuwanie nad terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  • koordynacja spraw dotyczących oceny pracowników samorządowych,
  • nadzoruje obieg informacji w Gminie i w Urzędzie,
  • zapewnienia dostęp do aktualnych uchwał Rady i zarządzeń Wójta poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych Urzędu,
  • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej; współpraca w tym zakresie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, w tym doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Organizacyjno-Administracyjnym i Promocji,
  • koordynowanie przygotowania Wójtowi odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli,
  • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

W ramach wykonywanych zadań Sekretarz:

  • uprawniony jest do sprawowania kontroli pracy pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych oraz wydawania im poleceń służbowych,
  • uprawniony jest do występowania do Wójta z wnioskami dotyczącymi usprawnienia organizacji pracy Urzędu,
  • uprawniony jest do żądania bieżących informacji i wyjaśnień od pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.