Zamówienia do 30 tysięcy €

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

    

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2018 roku

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie materiałów i ich ilości zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREORP.2612.2.2018: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2019 roku

  

Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez Gminę Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.22.2018: Usługi - Dowożenie i odwożenie w 2019 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.15.2018: Remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki

  

Przedmiotem zamówienia jest zakup  półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

   

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.19.2018: Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac

  

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych - czterooddziałowe przedszkole i żłobek - budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli działka nr 1612/2”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.33.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej dla budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

   

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.2.2018: Wykonanie przeglądów rocznych budynków

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: "Funkcjonowanie Środowiskowej $wietlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.15.2018: Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: "Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac

  

Przedmiot zamówienia jest:Przedmiot zamówienia jest:

Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej.

Zakres robót obejmuje:

1) demontaż wraz z wywiezieniem starych okien drewnianych,

2) dostawę i montaż nowych okien z PCV w kolorze białym oraz istniejących parapetów zewnętrznych - ilości i orientacyjne wymiary w świetle ościeży w załączniku nr 1- parametry techniczne - zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa,- obróbka ościeży zewnętrznych i wewnętrznych (naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz tynków pod parapetami, malowanie ościeży),

• Teren budowy winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu i bezpieczeństwo w rejonie prowadzonych robót, po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi teren do czystości i porządku.
• Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.9.2018: Usługi - Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części z opisanych niżej czterech części

Część 1:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 8 budynków na terenie Gminy Świlcza” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/284-rgi-271-2-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 625 396,14 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 28 września 2018 r.

Część 2:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 563 502,38 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

Część 3:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 191 961,85 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

Część 4:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018” w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres robót objętych nadzorem znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/336-rgi-271-30-2018

Wartość inwestycji na podstawie umowy z Wykonawcą robót wynosi 65 064,13 zł netto;

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.29.2018: Usługi - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik nr 1,
 •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.11.2018: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i remontu obiektu sportowego w Mrowli gm. Świlcza

  

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1  oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

 

COM_CONTENT_READ_MORESO.4464.1.2018: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie ul. Staszica w roku szkolnym 2018/2019

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  przedmiar robót pn. Remont schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola,
 •  przedmiar robót pn: Remont instalacji wod-kan w Przedszkolu Publicznym w Świlczy,
 •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.43.2018 powtórzony: Remont instalacji wod – kan oraz schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola w Świlczy

  

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej (rewitalizacja) zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego  w Trzcianie, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych, integracji społecznej w tym możliwości lokalizacji biblioteki gminnej, aktywności fizycznej, zdrowotnej i intelektualnej a także usług profilaktyczno leczniczych i rehabilitacyjnych, likwidacja barier architektonicznych wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnego, energetycznego i gazowego” na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 903/8 w Trzcianie gm. Świlcza.”

z uwzględnieniem możliwości realizacji projektu:

 ”Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”- projekt  „Utworzenie Gminnego Klubu seniora oraz domu dziennej opieki dla osób starszych na terenie gminy Świlcza poprzez rewitalizacje zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.26.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej dla zabytkowego budynku byłego spichlerza w Trzcianie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • przedmiar robót pn.: Remont schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola,
 • przedmiar robót pn.: Remont instalacji wod-kan w Przedszkola Publicznymw Świlczy,
 •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.43.2018: Remont instalacji wod – kan oraz schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Część I – Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicac
 •  Załącznik nr 2 – Część II - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach
 •  Załącznik nr 3 – Część III - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
 •  Załącznik nr 4 – Część IV - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej
 •  Załącznik nr 5 – Część V - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
 •  Załącznik nr 6 – Część VI - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcianie

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.17.2017: Zakup wraz z dostawa książek do bibliotek szkolnych w ramach NPRC

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 •  projekt wykonawczy pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza, dz. nr ewid. 155),
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: Remont łazienki wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Przedszkolu działającym przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, gm. Świlcza – branża budowlana,
 • przedmiar robót pn.: Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie,
 • przedmiar robót pn.: Remont łazienki w Przedszkolu oraz remont łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.11.2018: Remont łazienki w Przedszkolu i sal lekcyjnych oraz łazienek na parterze w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi


1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

2. Oferty można składać na dowolną ilość części.
3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część 1: Prowadzenie zajęć kulinarnych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Cel zajęć kulinarnych: odpowiedź na zdiagnozowaną trudność w interakacjach, radzenie  w sytuacjach trudnych, nieśmiałość i panowanie nad emocjami – praca w grupie, systematyczność, dokładność, stawianie i osiąganie celów;
O zakupie półproduktów do zajęć decydować będzie osoba prowadząca zajęcia we współpracy z kierownikiem świetlicy oraz wychowawcami (zakup produktów z projektu).
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych: 91 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych miesięcznie: 14 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć kulinarnych tygodniowo: 3-5 godzin

Część 2: Prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia o charakterze terapeutycznym)
Cel zajęć sportowych: kontrreakcja na nadpobudliwość ruchową;
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych: 176 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych miesięcznie: 27 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć sportowych tygodniowo: 6-8 godzin

Część: 3: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Cel zajęć z języka angielskiego: nabycie umiejętności i kompetencji z języka angielskiego (porozumiewanie się w języku angielskim);
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego: 117 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego miesięcznie: 18 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego tygodniowo: 4-6 godzin

Część: 4: Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego (zajęcia o charakterze edukacyjnym)           
Cel zajęć z języka niemieckiego: nabycie umiejętności i kompetencji z języka niemieckiego (porozumiewanie się w języku   niemieckim);
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego: 117 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego miesięcznie: 18 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego tygodniowo: 4-6 godzin

Część 5: Prowadzenie zajęć informatycznych (zajęcia o charakterze edukacyjnym)
Cel zajęć informatycznych: nabycie umiejętności i kompetencji informatycznych (TIK)
Łączna liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych: 91 godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych miesięcznie: 14   godzin
Średnia liczba godzin do przeprowadzenia zajęć informatycznych tygodniowo: 3-5 godzin

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.10.2018: Prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych dla 30 uczestników Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4, 4776/5, 4776/6

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.8.2018 - powtórzony I: Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4,

  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 •  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony III: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dzi

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony II: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dzie

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie odwodnienia boisk sportowych obejmującego:

    1) przyłącz kanalizacji deszczowej
    2) drenaż
    3) korytka betonowe odwadniające

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.22.2018: Wykonanie odwodnienia i drenażu boisk sportowych na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Określa projekt budowlany "Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadaszenia nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi do kotłowni zlokalizowanej w budynku Przedszkola w Bratkowicach"

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.8.2018: Roboty budowlane - Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w miejscowości 8ratkowice, gmina Świlcza na działkach nr ewid. 4775, 4776/2, 4776/4, 4776/5, 4776/6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony III: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w mi

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Określa projekt budowlany "Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadaszenia nad schodami zewnętrznymi prowadzącymi do kotłowni zlokalizowanej w budynku Przedszkola w Bratkowicach", przedmiary robót. Wyceniony przedmiar robót należy dostarczyć wraz z ofertą.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.36.2018: Odnowienie elewacji Przedszkola Publicznego w Bratkowicach

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018 - powtórzony: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony II: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w mie

  

Opis przedmiotu zamówienia:

   1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
   2. Oferty można składać na dowolną ilość części. 
   3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza. 
   4. Część 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – drogowiec,
   5. Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i energetycznej,
   6. Część 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.20.2018: Usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy

  

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.
 2. Oferty można składać na dowolną ilość części.
 3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.
 4. Część 1 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego
 5. Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
 6. Część 3 - Prowadzenie zajęć kulinarnych
 7. Część 4 - Prowadzenie zajęć sportowych
 8. Część 5 - Prowadzenie zajęć informatycznych

 

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.8.2018: Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie w 2018 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
 • Transport tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza tj. spod domów lub szkoły lub przedszkola do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy, w tym na jednej trasie około 18 uczestników. Świetlica w Świlczy zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób.
 • Liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 30 osób.
 • Szczegółowy harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 • Harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy.
 • Transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji 3 Maja, Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni.
 • Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 100 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany.
 • Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1100 – 1530, odwożenie w godz. 1700-1800.
 • Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
 • Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych.
 • Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
 • Zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
 • W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
 • W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.
 • Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1, 10 i 11 niniejszego zapytania.
 • Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport osób.
 • Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
 1. w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna,
 2. cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.7.2018: Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF w zakresie specjalności:

 • konstrukcyjno - budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.19.2018: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturow

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Oferty można składać na dowolną ilość części:

Część 1

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na zadaniu pn.: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF w zakresie:

 • Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza tj.:
 1. budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice,
 2. budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka,
 3. budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1377 R o długości 757,91 m w miejscowości Rudna Wielka;
 • Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza;
 • Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej
  nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka;

Część 2:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy”;

Część 3:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.18.2018: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności drogowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018 - powtórzony: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miej

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
  w 2018 r.,
 • przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.22.2018: Roboty budowlane - Remont łazienek w budynku Urzędu Gminy w Świlczy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
  w 2018 r.,
 • przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2018 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.6.2018: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 roku

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
 • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Instalacje elektryczne,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż.,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
 • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
 • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa wod.-kan,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.1.2018: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rud

  

Przedmiot zamówienia:
   Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych (sali z zapleczem, magazynu) w Bratkowicach na potrzeby żłobka oraz remont pochyli dla niepełnosprawnych

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20.2017: Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Bratkowicach na potrzeby żłobka

  

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka - sali i szatni oraz dostawa wyposażenia i zabawek na plac zabaw

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20/2.2017: Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka oraz placu zabaw

  

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia żłobka - sali i szatni oraz dostawa wyposażenia i zabawek na plac zabaw

 

COM_CONTENT_READ_MORERGP.042.20/3.2017: Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni oraz dostawa innych pomocy

  

 1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przewiązki pomiędzy istniejącymi bioblokami o orientacyjnych wymiarach: 4,50x23,00 m w branży konstrukcyjno-budowlanej (bez instalacji).

 1. Zakres prac:
 • złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym wyrys i wypis z ewidencji gruntów (o ile taka konieczność będzie zachodziła),
 • opracowanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania: uzgodnień, decyzji, opinii,
 • opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,
 • uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do pozwolenia na budowę i oddania obiektu do użytkowania,
 • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy) którą należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. W/w dokumentacja projektowa wymaga uprzedniego zatwierdzenia rozwiązań materiałowych i technologicznych przez Gminę Świlcza,
 • opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.13.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy przewiązki pomiędzy istniejącymi bioblokami (zbiornikami) na terenie oczyszczalni ścieków w Świlczy dz. nr ew.4849

 

W ramach sporządzenia planu:

 • opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wszelkich pozostałych opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w formie papierowej i elektronicznej),
 • opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
 • prace planistyczne obejmujące w tym: prace o charakterze proceduralnym: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu i prognozy do publicznego wglądu,
 • udział w prezentacjach i przygotowanie prezentacji projektu oraz prognozy oddziaływania na środowisko na posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy oraz dla potrzeb dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami,
 • przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,
 • opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym w umowie (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie, prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag,
 • dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

W ramach sporządzenia studium:

 • opracowanie wszelkich opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w formie papierowej i elektronicznej),
 • prace planistyczne obejmujące w tym: prace o charakterze proceduralnym: redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem), opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu,
 • udział w prezentacjach i przygotowanie prezentacji projektu na posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy oraz dla potrzeb dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami,
 • przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami,
 • opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym w umowie (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie, prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.6721.3.2017: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza

 
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych.

Dowóz dzieci na basen będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15,
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.11.2018: Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen w okresie od 1 marca 2018 roku do 07 czerwca 2018 roku

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1: Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:
a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:
► 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
► 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:
a) wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
b) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
c) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać cenę za:
► 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
► 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
► 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.2.2018: Usługi - Transport materiałów drogowych w roku 2018

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2019 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie materiałów i ich ilości zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

 

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.6.2019: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 2375/2 z dnia 19.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 2375/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.16.2019: Rozeznanie cenowe - Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie - Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2020 r.

COM_CONTENT_READ_MOREŚDS.261.1.2019: Usługi - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” odbywających się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 27 marca 2020 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/9: Rozeznanie cenowe - Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla 197 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z certyfikatami urządzeń Etap I w zakresie:
 1. lokomotywa z wagonem zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową wg opisu (nr 2 planu) – 1 kpl,
 2. huśtawka bocianie gniazdo (nr 3 planu) – 1 kpl,
 3. betonowy stół do gry w pilkarzyki (nr 8 planu) – 1 kpl.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r., stron 2,
 2. projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2, stron 22,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej, stron 18,
 4. przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I, stron 1.

UWAGA:!!!

Betonowy stół do gry w piłkarzyki

Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się wykonanie stołu o konstrukcji stalowej dopuszczonej do użytkowania w warunkach zewnętrznych zakotwionego na trwale
w gruncie.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowę obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) opis docieplenia ścian budynku wraz z kolorystyką elewacji,
2) przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli,
3) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.11.2019: Roboty budowlane - Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowę obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przegląd roczny elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.
 • Przegląd instalacji gazowej.
 • Przegląd przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (obowiązkowy).
 • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.7021.6.2019: Usługi - Wykonanie przeglądów rocznych budynków

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Świlcza

COM_CONTENT_READ_MORERGP.6232.1.2019: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza

  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B, oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2019/2020.
Pod pojęciem dowóz należy rozumieć przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.

COM_CONTENT_READ_MORESO.4464.1.2019: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rzeszowie ul. Staszica oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w R

  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe powtórzone - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach

zaprasza do złożenia oferty na:

"Przebudowę kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach”, mająca na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu realizowaną w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicachw ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Załącznik nr 1 – Pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na działce nr ewid. 3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, stron 2,
 • Załącznik nr 2 – Projekt budowlany, stron 55,
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót „Kapliczka św. Jana Nepomucena”, stron 5,
 • Załącznik nr 4 – Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową kapliczki św. Jana Nepomucena i przebudową placu zabaw dla dzieci na terenie parku podworskiego w Bratkowicach, stron 3,
 • Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stron 9,
 • niniejsze zapytanie ofertowe.

 

 

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe - Przebudowa kapliczki św. Jana Nepomucena w parku podworskim w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • projekt budowlany pn.: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę,
 • szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża budowlano-konstrukcyjna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji sanitarnych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji elektrycznych,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża architektura,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacje sanitarne,
 • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Bratkowicach” – branża instalacje elektryczne.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.2.2019: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach z przeznaczeniem na pokój higienistki i bibliotekę

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji na portalu społecznościowym Facebook (lub innym równoważnym) projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”.

Zakres zamówienia obejmuje realizację kampanii reklamowej na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gminy Świlcza) lub innym równoważnym, poprzez przygotowanie i publikację 2 sponsorowanych postów reklamowych, wg poniższego opisu:

 • czas realizacji jednego posta reklamowego co najmniej 30 dni kalendarzowych, którego termin uruchomienia wskaże Zamawiający na co najmniej 7 dni przed uruchomieniem,
 • wykonawca na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego jest obowiązany do przygotowania projektu publikacji posta reklamowego w języku polskim i do zilustrowania treści odpowiednimi zdjęciami/grafikami, które przekaże Zamawiający,
 • forma dostępu do profilu Gminy Świlcza zostanie ustalona wspólnie z Zamawiającym,
 • Zamawiający wymaga, aby grupa docelowa, do której trafiać będzie post reklamowy, była określona - post ma obejmować swym zasięgiem m.in. mieszkańców gminy Świlcza (jako główna grupa docelowa) i opcjonalnie w uzgodnieniu z Zamawiającym mieszkańców województwa podkarpackiego i/lub lubelskiego - dodatkowo,
 • Zamawiający wymaga, aby post reklamowy miał następujące parametry - wymagane: wiek w grupie 25-74 lat; opcjonalne parametry: Zamawiający ustali bezpośrednio z Wykonawcą przed publikacją stosownie do opcji/kryteriów oferowanych przez portal Facebook (lub inny równoważny),
 • Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia szacowanej ilości osób, do których dotrze post reklamowy na poziomie: minimum 250 użytkowników dziennie (średnia dzienna),
 • Wykonawca prowadzić będzie bieżący monitoring kampanii reklamowej za pomocą ogólnodostępnych statystyk generowanych z portalu społecznościowego,
 • Wykonawca dokona analizy statystyk promowanego postu,
 • Na podstawie monitoringu i przygotowanej analizy statystyk Wykonawca przygotuje raport z osiągniętych efektów promocji postu reklamowego - raport zostanie przekazany Zamawiającemu do 3 dni roboczych od zakończenia kampanii reklamowej danego postu, na podstawie, którego zostanie sporządzony Protokół odbioru zlecenia cząstkowego, następnie Wykonawca wystawi fakturę i dokonana zostanie wypłata wynagrodzenia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/6: Zapytanie ofertowe - Usługa promocji na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gminy Świlcza) lub innym równoważnym projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 3 instruktorów/instruktorek do przeprowadzenia szkoleń zgodnie ze scenariuszem szkoleniowym. Zamówienie obejmuje 7 modłów szkoleniowych podzielonych na 3 części, przy czym Zamawiający informuje, że oferty mogą być składane do każdej części, tzn. że jeden instruktor/instruktorka może prowadzić więcej niż 1 część zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/1: Zapytanie ofertowe - Wyłonienie 3 instruktorów/instruktorek do przeprowadzenia szkoleń w 7 modułach tematycznych realizowanych w ramach projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Eu

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/4: Zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac rozbiórkowych zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr PINB.5162.4.2.2018 z dnia 26-02-2019r. nieużytkowanego budynku mieszkalnego o wymiarach 13,05*6,00m z przybudówką o wymiarach 2,50*6,00m, w zakresie:

 1. wykonania rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, więźby dachowej drewnianej, drewnianych ścian, elementów posadowienia budynku, elementów murowanych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
 2. wykonanie rozbiórki wszystkich przybudówek i innych obiektów na działce,
 3. likwidacja studni kopanej,
 4. uporządkowanie terenu działki – wyplantowanie terenu po budynku.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.38.2019: Roboty rozbiórkowe - Rozbiórką drewnianego budynku mieszkalnego w Woliczce działka nr 710

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/4: Zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli w okresie od dnia 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r. na Zieloną Szkołę

COM_CONTENT_READ_MOREDowóz uczniów na Zieloną Szkołę SP Nr 1 w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz z oprogramowaniem i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.23.2018/2: Zapytanie ofertowe - Zakup 12 sztuk komputerów przenośnych typu laptop i tablet wraz z oprogramowaniem i urządzeniem dedykowanym do bezpiecznego transportowania sprzętu w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Świlcza w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późno zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

 • identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
 • opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2019, o którym mowa wart. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
 • przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2019 r.
 • podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
 • terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
 • przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 rok, w terminie do 31 stycznia 2020 r.
 • prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

COM_CONTENT_READ_MOREGOPS.4216.6.2019: Rozeznanie cenowe - Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.,
3) przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2019 r.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.6.2019: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy wiaty i obiektów małej architektury w miejscowości Trzciana (dz. nr ewid. 3013) z dnia 25.06.2018 r.,

- projekt budowlany budowy wolnostojącej wiaty oraz obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 3013 w Trzcianie,

- zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy obiektów małej architektury w miejscowości Trzciana (dz. nr ewid. 3013) z dnia 15.01.2018 r.,

- projekt budowlany budowy obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 3013 w Trzcianie,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie”.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.042.18.2018: Roboty budowlane - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsze rozeznanie cenowe:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.1.2019: Usługa - Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.9.2019: Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15
 • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6

COM_CONTENT_READ_MORESO.5315.1.2019: Usługa - Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na  2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

 1. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
 2. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:

Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).

Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.

Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.

W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:

 • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
 • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2

Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t.
z urządzeniem do załadunku HDS:

 1. wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
 2. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
 3. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:

Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.

Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.

Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.

W ofercie należy podać cenę za:

 • 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
 • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
 • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.3.2019: Usługi - Transport materiałów drogowych w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dobór, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów w następujących jednostkach Gminy Świlcza:

1. Szkoła w Mrowli:

 • 2 sale lekcyjne,
 • sekretariat.

2. Przedszkole Publiczne w Świlczy:

 • 6 sal zajęć,
 • jadalnia,
 • pomieszczenia biurowe: sekretariat, pok. dyr., pok. nauczycielski, pok. intendenta, pok. terapii.

3. Dom Ludowy w Bratkowicach - filia GCKSiR:

 • sala lustrzana,
 • kuchnia.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. montaż urządzeń - klimatyzatorów (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne) wraz z przynależnym osprzętem i armaturą,
 2. podłączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
 3. podłączenie systemu klimatyzacji do istniejącej lub doprowadzonej instalacji elektrycznej,
 4. sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
 5. uruchomienie systemu klimatyzacji,
 6. instruktaż obsługi klimatyzacji.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.1.2019: Dostawa urządzeń oraz montaż uruchomienie instalacji klimatyzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej drogi gminnej dz. nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”, a w tym:
 1. Projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ – 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 2. Projektu wykonawczego – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 3. Kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
 4. Przedmiarów robót – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
 5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 6. Zatwierdzonego projektu organizacji ruchu – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).
 • Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.7011.8.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej drogi gminnej dz. nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na reali

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Malowanie ścian farbą zmywalną
 • Malowanie lamperii farbą odporną na szorowanie
 • Pomalowanie lamperii lakierem
 • Mycie konstrukcji stalowej - sufit, dźwigary.
 • Wykonanie uszczelnienia miedzy dachem a ścianami

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.3.2019: Malowanie sali gimnastycznej o wym. 12x24m w Szkole Podstawowej w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Oświetlenie dróg gminnych w Świlczy:
 1. Oświetlenie przy DK 94, od istniejących latarni do przystanku MPK-strona północna ok 270 m 6 latarni, oraz dołożenie 3 lamp na słupach istniejących kabel ziemny tj. wzdłuż działki 1802/9 do dz. 1810/1;
 2. Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 3713 - montaż 3 lamp na sł 62/7/F, 63/7/F, 52/7/E;
 3. Oświetlenie drogi przy ,,Osiedlu'' (m.in. działka nr ew . 4048/2), 10 słupów sieci szerokopasmowych i 6 słupów PGE - lamp 17.
 • Oświetlenie dróg gminnych w Mrowli:
 1. Oświetlenie drogi na działce nr 1601-tzw. Osiedle "Lotnisko'';
 2. Uzupełnienie lampy na słupie oświetleniowym działka nr 1750/9;
 3. Uzupełnienie lampy na słupie oświetleniowym działka nr 2710/26;
 4. Uzupełnienie lampy na ostatnim słupie oświetleniowym - droga na cmentarz;
 5. Oświetlenie siłowni plenerowej - montaż lampy hybrydowej na działce nr 2710/37.
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia na terenie wsi Bratkowice - Dąbry:
 1. na słupie 32/1/4/A (przed 781);
 2. na słupie 32/4/A (przed 782A);
 3. na słupie 14/7/B przy działce nr 1717/6  nr d. 770A - (gniazdo bocianie).
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia przy lokalnych drogach w Rudnej Wielkiej:
 1. ciąg pieszo-rowerowy dz. 875/5 do 868/2 - 750 m;
 2. 629/10 do 629/8 - 230 m;
 3. 741/5 do 741/8 - 200 m.
 • Oświetlenie drogi w Błędowej Zgłobieńskiej - od szkoły w kierunku kościoła: dz. 713/2 - 711 - 724: 220 m.

 

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7011.2.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych w m. Świlcza, Mrowla, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza

 
Opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1) Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach na rok 2019

COM_CONTENT_READ_MORESP-204-1/2019: Dowóz posiłków do SP w Rudnej Wielkiej, SP Nr 1 w Mrowli i SP Nr 2 w Bratkowicach

 

 
Komunikat w sprawie składania ofert i dokumentów dotyczących postępowań o udzielanie zamówień publicznych


W związku z zaistniałą, wyjątkową sytuacją zagrożenia zdrowia z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii wywołanej koronawirusem i decyzją, iż Urząd Gminy Świlcza zostanie zamknięty dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, informuję Wykonawców o możliwości składania ofert i dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Gminy Świlcza do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Gminy Świlcza.

WÓJT GMINY ŚWILCZA
/-/
mgr inż. Adam Dziedzic
 

 
         
 

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

  Platforma Zakupowa  
  Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.
Więcej informacji ...
 
 

Uwaga!!! Zamówienia publiczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy są zamieszczane na stronie ośrodka:
www.bip-gops.swilcza.com.pl

 

Uwaga: Pliki w formacie "zip" lub "7z" należy zapisać na dysku i rozpakować darmowym programem dekompresującym - 7zip

COM_CONTENT_READ_MOREPrzetargi ogłoszone w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 667.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.13.2020: Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 667

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
 • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
 • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7021.14/2.2020: „Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II" realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej - II etap” współfinansowanego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przegląd roczny elementów budynków, budowli i instalacji (zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu powinien obejmować stan techniczny:
a. zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów
b. urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku
c. elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich
d. pokryć dachowych
e. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
f. urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku
g. elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki
z budynku
h. przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku
i. sporządzenie odpowiednich protokołów

1.2. Przegląd instalacji gazowej (zgodnie z PN-M-34507:2002) powinien obejmować:
a. przegląd, doszczelnienie oraz próbę szczelności instalacji gazowej w budynkach z gazem przewodowym
b. sporządzenie odpowiednich protokołów

1.3. Przegląd przewodów kominowych (zgodnie z PN-89/B-10425[9]) – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (obowiązkowy) powinien obejmować :
a. badanie drożności kanałów kominowych
b. ustalenie prawidłowości podłączeń kominowych
c. pomiar ciągu kominowego
d. sporządzenie odpowiednich protokołów
e. czyszczenie kanałów kominowych dymowych z wybraniem i wyniesieniem nieczystości
f. czyszczenie kanałów spalinowych z wybraniem i wyniesieniem nieczystości
g. czyszczenie kanałów wentylacyjnych
Roboty dodatkowe :
a. sporządzenie szkicu inwentaryzacyjnego kontrolowanych przewodów
1.4. Przegląd instalacji elektrycznej i pionurochronnej (zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

1.5. Podział na części
Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane
w punktach 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4. Szczegółowy zakres obiektów, które podlegają przeglądowi w zakresie poszczególnych części określa tabela nr 1. Ofertę, wg. wzoru załączonego z tabelą stanowiącą załącznik, na każdą część należy składać w oddzielnej kopercie z opisem, której części dotyczy.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.7021.45.2020: Usługi: Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne) – zgodnie z art. 62ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B, oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży wraz z zapewnieniem przewożonym uczniom opieki w roku szkolnym 2020/2021.
Pod pojęciem dowóz należy rozumieć przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.
W czasie codziennego transportu dzieci Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić stałą opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem ich potrzeb związanych z niepełnosprawnością.
Zamówienie obejmuje dowóz 9 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Świlcza przez okres zaplanowanych 200 dni nauki szkolnej, w tym obejmuje:
- dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Dziecko dowożone będzie do Ośrodka w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B w wózku inwalidzkim, od poniedziałku do piątku oraz w czasie ferii zimowych i przerwy wiosennej,
- dowóz 7 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1,
- dowóz 1 dziecka do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im.
św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży.
Dowóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej.
Dowóz odbywał się będzie jednym kursem.
W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci w tym dniu.
Trasa: Łączna długość dziennej trasy wynosi 104 km w obie strony. Przebieg trasy: Bratkowice: 5 dzieci w tym 1 dziecko w wózku inwalidzkim; Trzciana: 2 dzieci; Świlcza: 1 dziecko; Mrowla – 1 dziecko; - Rzeszów do w/w placówek i z powrotem.
Kilometry liczone są od momentu zabrania pierwszego ucznia do momentu wysadzenia ostatniego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci w trakcie roku szkolnego. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych osób spowodowanych np. chorobą lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia innych dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oraz czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. Po każdej zmianie Zamawiający w terminie 24 godzin od wprowadzenia zmiany, przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz uczniów.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma adresy i imienny wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 i do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Staszica 10 B oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży.

COM_CONTENT_READ_MORESO.4464.1.2020: Usługi - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do Zespołu Szkół Specjalnych „UNICEF” w Rzeszowie, Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dz

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świlcza: demontaż pokryć dachowych zawierających azbest, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.
Zadanie obejmuje składowanie wstępne odpadu na posesji właściciela, na paletach, zabezpieczenie odpadu poprzez ofoliowanie całej palety uniemożliwiające przemieszczenie się odpadu, wywóz odpadu własnym transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz usuwanie odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach, transport, deponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów. Odpady (płyty eternitowe) należy złożyć na paletach oraz je ofoliować.
W przypadku, gdy odpady składowane przez właścicieli posesji są w miejscach trudnodostępnych, należy użyć własnego sprzętu i środków umożliwiających odbiór odpadu z posesji.

COM_CONTENT_READ_MORERGP.602.2.2020: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza."

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 349/3.

        Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.9.2020: Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 349/3

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okazjonalnych przewozów w 2020 r. (dzieci i dorośli) w zakresie:
1) liczba przewożonych osób - od 10 do 56,
2) zgłoszenie wyjazdu - minimum 3 dni przed planowanym terminem (przy zgłoszeniu Zamawiający poda ilość osób do przewiezienia aby Wykonawca mógł dobrać odpowiedni środek transportu);
3) za czas oczekiwania na wyjazdach nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;
4) rozliczenie za każdy wyjazd będzie następować na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego;
5) środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową;
6) Wykonawca ubezpiecza pojazd i przewożone osoby od wszelkich szkód, które mogą powstać podczas przewozu i pozostają w związku z wykonywanym przewozem (OC i NNW);
7) wymagania techniczne - przewozy muszą być wykonywane wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących przewozu osób;
8) w przypadku awarii pojazdu lub innych wypadków losowych uniemożliwiających wykonanie przewozu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy na swój koszt;
9) zapewnienia dwóch kierowców, jeżeli wyjazd będzie tego wymagał;
10) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów za dojazd oraz powrót środka transportu ze wskazanych miejsc przez Zamawiającego;
11) środek transportu przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat należy oznaczyć z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej;
12) w przypadku spadku temperatury na zewnątrz poniżej 5°C Wykonawca zobowiązany jest ogrzewać pojazd w trakcie realizacji przewozu;
13) odległości przewozu liczy się od miejsca wyjazdu wskazanego przez Zamawiającego do miejsca powrotu wskazanego przez niego - możliwie najkrótszą trasą;
14) koszty parkingów pokrywa organizator wyjazdu;
15) łączna kwota środków przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 50 000,00 zł brutto.

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.4.2020: Usługi - Świadczenie usługi okazjonalnych przewozów

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1) Szkoły Podstmvowej w Rudnej Wielkiej,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
3) Szkoly Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach na rok 2020

COM_CONTENT_READ_MORESP-204-1/2020: Oferta cenowa na zadanie: Dowóz posiłków do SP w Rudnej Wielkiej, SP Nr l w Mrowli i SP Nr 2 w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Transport materiałów drogowych w 2020 r.

Przedmiot zamówienia został podzielony na  2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1
Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

  1. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
  2. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:

  • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
  • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2
Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:

  1. wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
  2. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
  3. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.
W ofercie należy podać cenę za:

  • 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
  • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
  • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

COM_CONTENT_READ_MORERGI.7013.1.2020: Usługi - Transport materiałów drogowych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych.

Szczegółowy plan wyjazdów określa harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w okresie od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. stanowiący załącznik do niniejszego Rozeznania cenowego.

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowane są w dniach 13-17 stycznia 2020 r. (przez 5 dni), wyjazdy ze szkół około 150 osób (w tym opiekunów);

Wykonawca ma zapewnić  3 autobusy – na każdy dzień (5 dni).

Dzieci będą podzielone:

-  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach   (razem),
- Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej i Szkoła Podstawowa w Mrowli (razem),
- Szkoła Podstawowa w Świlczy, Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Trzcianie (razem);

  Autobusy każdego dnia muszą być do dyspozycji ok. 7 godzin w godz. 8.30-16.00 (dowiezienie i odwiezienie).

COM_CONTENT_READ_MOREORP.271.2.2020: Świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych