Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.6.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną w miejscowości Świlcza” z wniosku Zelmotor Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów 31-03-2021 Odsłon: 157
RGP.6220.12.2021: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 2062, 2061, 2057, 2056, 2053, 2052, 2049, 2048, 2043, 2042/2, 2042/1, 2038, 2037/2, 2033/2, 2032/2, 2031/2, 2028/2, 2027/4, 2027/6, 2024/2, 2023/2, 2020/2, 2019/2, 2016/2, 2015/2, 2034, 2063/3 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 2017,2018, 2021, 2022, 2025, 2026, 2029, 2030, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046, 2047, 2050, 2051, 2054, 2055, 2058, 2059, 2060, 2063/1, 2065, 2063/2, 2064, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie 18-03-2021 Odsłon: 134
RGP.6220.4.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin, polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” z wniosku Powiat Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 09-03-2021 Odsłon: 151
RGP.6220.12.2020: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 2062, 2061, 2057, 2056, 2053, 2052, 2049, 2048, 2043, 2042/2, 2042/1, 2038, 2037/2, 2033/2, 2032/2, 2031/2, 2028/2, 2027/4, 2027/6, 2024/2, 2023/2, 2020/2, 2019/2, 2016/2, 2015/2, 2034, 2063/3 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 2017,2018, 2021, 2022, 2025, 2026, 2029, 2030, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046, 2047, 2050, 2051, 2054, 2055, 2058, 2059, 2060, 2063/1, 2065, 2063/2, 2064, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie 08-03-2021 Odsłon: 127
RGP.6220.3.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 05-03-2021 Odsłon: 133
RGP.6341.3.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, polegające na likwidacji stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 w miejscowości Woliczka 04-03-2021 Odsłon: 137
RZ.ZUZ.1.4210.58.2021.MK: Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego w cieku wodnym dz. 982/2 obręb. 0004 Dąbrowa 25-02-2021 Odsłon: 125
RZ.ZUZ.1.4210.76.2021.MK: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie gazociągu w cieku wodnym “Węgorzyn” dz. 403/1, obręb 0010 Woliczka 25-02-2021 Odsłon: 140
RGP.6341.1.2021: Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100RC SDR11 dn 63x5,8 w rurze osłonowej PE100 SDR 17,6 dn 110 mm przez wody powierzchniowe płynące cieku “Osina” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 6442 – obręb Bratkowice, gmina Świlcza 15-02-2021 Odsłon: 143
RGP.604.1.2021: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie podania do publicznej wiadomości faktu dostarczenia przez Stronę Ukraińską projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” oraz prognozy oddziaływania na środowisko 06-02-2021 Odsłon: 141