Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XIX/162/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 413
Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych Odsłon: 342
Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym umowy Odsłon: 343
Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania Odsłon: 376
Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Pomocny sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3, Numer Wniosku: RPPK.08.03.00-18-0066/19 Odsłon: 388
Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2019/2020 Odsłon: 368
Uchwały Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 Odsłon: 369
Uchwała Nr XIX/155/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 386
Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 355
Uchwały Nr XIX/153/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Rudna Wielka i Mrowla w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Odsłon: 344
Uchwała Nr XIX/152/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Odsłon: 347
Uchwała Nr XIX/151/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020-2029 Odsłon: 352
Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2020 Nr XIX/150/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019. Odsłon: 412
Imienny wykaz głosowań radnych na XIX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 grudnia 2019 r. Odsłon: 354
Uchwała Nr XVIII/149/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Odsłon: 591
Uchwała Nr XVIII/148/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Odsłon: 622
Uchwała Nr XVIII/147/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 579
Imienny wykaz głosowań radnych na XVIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 9 grudnia 2019 r. Odsłon: 416
Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 634
Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca Regulamin Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 637
Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Odsłon: 460
Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym umowy Odsłon: 381
Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Odsłon: 433
Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 390
Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 525