Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXVI/221/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 137609R w miejscowości Świlcza” Odsłon: 179
Uchwała Nr XXVI/220/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis- przesłano do RIO Odsłon: 166
Uchwała Nr XXVI/219/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 164
Uchwała Nr XXVI/218/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik Odsłon: 138
Uchwała Nr XXVI/217/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 196
Uchwała Nr XXVI/216/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 179
Uchwała Nr XXVI/215/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaniechania łączenia klas III Szkoły Podstawowej w Trzcianie Odsłon: 139
Uchwała Nr XXVI/214/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaniechania łączenia klas VII Szkoły Podstawowej w Trzcianie Odsłon: 123
Uchwała Nr XXVI/213/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Odsłon: 130
Uchwała Nr XXVI/212/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Odsłon: 130
Uchwała Nr XXVI/211/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świlcza Odsłon: 127
Uchwała Nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Odsłon: 129
Uchwała Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2019 Odsłon: 111
Uchwała Nr XXVI/208/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 117
Uchwała Nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” Odsłon: 125
Uchwała Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” Odsłon: 131
Uchwała Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Świlcza Odsłon: 124
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 4 sierpnia 2020 r. Odsłon: 146
Uchwała Nr XXIV/204/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 - 2029 Odsłon: 149
Uchwała Nr XXV/203/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 144
Imienny wykaz głosowań radnych na XXV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 13 lipca 2020 r. Odsłon: 149
Uchwała Nr XXIV/202/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świlcza lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Odsłon: 223
Uchwała Nr XXIV/201.2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku” Odsłon: 229
Uchwała Nr XXIV/200/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów Małopolski w celu wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Odsłon: 188
Uchwała Nr XXIV/199/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 180