Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2023 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LXXI/575/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2023 Odsłon: 40
Uchwała Nr LXXI/574/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Odsłon: 58
Uchwała Nr LXXI/573/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której podmiotem jest ta sama nieruchomość w drodze bezprzetargowej Odsłon: 59
Uchwała Nr LXXI/572/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej zajętej pod drogę dojazdową w miejscowości Świlcza Odsłon: 57
Uchwała Nr LXXI/571/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2023 – 2031 Odsłon: 51
Uchwała Nr LXXI/570/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2023 Odsłon: 53
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 października 2023 r. Odsłon: 59
Uchwała Nr LXX/569/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Stypendialnego Gminy Świlcza oraz trybu postępowania w tych sprawach Odsłon: 112
Uchwała Nr LXX/568/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 Odsłon: 91
Uchwała Nr LXX/567/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 94
Uchwała Nr LXX/566/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 88
Uchwała Nr LXX/565/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 78
Uchwała Nr LXX/564/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”, złożonego w ramach konkursu nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07, Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE 07.18 - Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej Odsłon: 71
Uchwała Nr LXX/563/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 75
Uchwała Nr LXX/562/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 77
Uchwała Nr LXX/561/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2023 – 2031 Odsłon: 66
Uchwała Nr LXX/560/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2023 Odsłon: 67
Imienny wykaz głosowań radnych na LXX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 25 września 2023 r. Odsłon: 107
Uchwała Nr LXIX/559/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2023 Odsłon: 132
Uchwała Nr LXIX/558/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Odsłon: 160
Uchwała Nr LXVIII/557/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 201
Uchwała Nr LXVIII/556/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmniejszenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorów: Przedszkola w Trzcianie, Przedszkola w Świlczy, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli, Zespołu Szkół w Dąbrowie Odsłon: 206
Uchwała Nr LXVIII/555/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Odsłon: 193
Uchwała Nr LXVIII/554/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” Odsłon: 195
Uchwała Nr LXVIII/553/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Odsłon: 194