logo zwik 2

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Na podstawie DECYZJI nr RZ.RET.070.1.41.2018.PS z dnia 13.04.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, informujemy, że od dnia 12.05.2018r. ulegają zmianie stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świlcza.


DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)


po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 12 marca 2018 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świlcza na okres 3 lat


orzekam

o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świlcza na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 z dnia 12 marca 2018 r. jak podano poniżej:

Tabela 1. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania
taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

cena wody
(zł/m³)

3,10

3,14

3,17

Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/m-c)

4,09

4,09

4,09

2

Grupa 2

cena wody
(zł/m³)

3,45

3,49

3,53

Stawka opłaty
abonamentowej
(zł/m-c)

4,09

4,09

4,09

 

Tabela 2. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/ m³)

4,52

4,87

4,92

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

-

-

-

2

Grupa 2

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/ m³)

5,04

5,40

5,45

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

-

-

-

 

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pozostałe ceny towarów i usług prowadzonych przez ZWiK w Świlczy pozostają bez zmian.

Pobierz decyzję...

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:57 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 maj 2018 13:10 Bogdan Dworak