logo zwik 2

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Na podstawie DECYZJI nr RZ.RET.070.1.34.2018.PS z dnia 17.04.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, informujemy, że od dnia 12.05.2018r. ulegają zmianie stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świlcza.
 

DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)
 

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 12 marca 2018 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18 w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świlcza na okres 3 lat

 
orzekam

o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świlcza na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 35-055 Rzeszów; ul. Naruszewicza 18 z dnia 12 marca 2018 r. jak podano poniżej:

Tabela 1. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

cena wody (zł/m³)

4,30

4,35

4,35

- stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza

  • W okresie jednomiesięcznym

3,54

3,55

3,56

  • W okresie dwumiesięcznym

6,23

6,24

6,26

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtów

  • W okresie jednomiesięcznym

3,11

3,12

3,13

  • W okresie dwumiesięcznym

5,80

5,81

5,83

- opłata abonamentowa odbiorców rozliczanego lokalu w budynkach wielolokalowych – opłata za wykonaną usługę

2,54

2,56

2,58

- opłata abonamentowa odbiorców rozliczanych ilością wody bezpowrotnie zużytej – opłata za wykonana usługę

2,63

2,65

2,67

Tabela 2. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³)

3,92

4,38

4,45

- stawka opłaty

abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza

  • W okresie jednomiesięcznym

3,62

3,64

3,66

  • W okresie dwumiesięcznym

6,39

6,43

6,46

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg ryczałtów

  • W okresie jednomiesięcznym

3,19

3,19

3,21

  • W okresie dwumiesięcznym

5,59

5,59

6,00

- opłata abonamentowa odbiorców rozliczanego lokalu w budynkach wielolokalowych – opłata za wykonaną usługę

2,54

2,56

2,58

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe ceny towarów i usług prowadzonych przez ZWiK w Świlczy pozostają bez zmian.

Pobierz decyzję...

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:54 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:56 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:58 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 maj 2018 13:10 Bogdan Dworak