Do zakresu działania Referatu Organizacyjno - Administracyjnego i Promocji należy w szczególności:

1. W zakresie spraw ogólnych:

 • organizowanie obiegu informacji wewnętrznej w Urzędzie,
 • organizowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli, prowadzenie rejestru skarg
  i wniosków, nadzorowanie prawidłowości i terminowości przygotowania przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne wyjaśnień i materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia albo projektów rozstrzygnięć,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • programowanie oraz planowanie rozwoju wszystkich form kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • prowadzenie spraw orderów i odznaczeń,
 • redakcja strony internetowej gminy,
 • analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 • przygotowanie informacji o działalności Wójta między sesjami Rady.

2. W zakresie spraw administracyjnych:

 • przygotowywanie danych do opracowania strony Biuletynu Informacji Publicznej,
 • organizowanie i koordynowanie zapewnienia dostępu do informacji publicznej dotyczącej działalności Gminy i jej organów, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych,
 • nadzór nad handlem obwoźnym,
 • nadzór nad utrzymywaniem targowiska (analiza dochodów).
 • prowadzenie całej dokumentacji związanej z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy,
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia Urzędu w środki trwałe, materiały biurowe oraz środki czystości,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w Urzędzie,
 • dbałość o właściwy stan techniczny budynków Urzędu, pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia Urzędu,
 • techniczna obsługa tablic informacyjnych Urzędu,
 • zakup i wyposażenie pracowników obsługi  w odzież ochronną i roboczą oraz środki czystości,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypłacaniem ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników,
 • dekorowanie budynku Urzędu z okazji świąt państwowych,

3. W zakresie spraw społecznych:

 • prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami i imprezami masowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z promocją zdrowia oraz zapobieganiem patologiom społecznym, realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
 • prowadzenie spraw dotyczących repatriacji,
 • współpraca ze stowarzyszeniami, organizacja pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i pomocy społecznej, w tym nadzór nad wykorzystania środków przekazywanych z budżetu gminy na pomoc w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i nadzorowanie działań dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie opieki społecznej.
 • współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej z terenu gminy, z samorządem powiatowym i wojewódzkim dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej na terenie gminy oraz wykonywanie zadań przypisanych gminie w ustawach i rozporządzeniach dotyczących opieki zdrowotnej.

4. W zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń (przeprowadzanie wizji, przygotowywanie opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 • pomoc i udzielanie informacji przy złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia,
 • przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie gminy,
 • przyjmowanie oświadczeń z inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych,
 • naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń,
 • przygotowywanie zezwoleń i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na:
 1. sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 2. sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 3. jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 • naliczanie opłat za zezwolenia,
 • wszczynanie i prowadzenie postępowania o wygaśnięciu zezwolenia,
 • prowadzenie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia,
 • przygotowanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zmian w zezwoleniach,
 • sporządzanie sprawozdań i ankiet z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za korzystanie z tych zezwoleń,

5. Prowadzenie spraw z zakresu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym między innymi:

 • przygotowania i protokołowania posiedzeń plenarnych komisji, zapewnienie realizacji wniosków z posiedzeń komisji,
 • prowadzenie dokumentacji prac komisji,
 • pomoc przy opracowaniu projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • przygotowanie posiedzeń komisji w składzie do rozmów interwencyjnych i motywowania do leczenia odwykowego (wezwania osób nadużywających alkoholu oraz świadków, protokołowanie zeznań, kierowanie osób na dobrowolne leczenie),
 • kierowanie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego w Rzeszowie (kompletowanie dokumentacji osób, które nadużywają alkoholu i przesyłanie do Sądu w celu zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.)
 • przygotowywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

6. Do zadań Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno - techniczne, a w szczególności:

 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
 • zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych, nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem dzienników promulgacyjnych i prasy oraz innych wydawnictw.

7. W zakresie kadr:

 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • sporządzanie list płac oraz obliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Urzędu,
 • organizowanie szkoleń, doskonalenia zawodowego pracowników i praktyk zawodowych,
 • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • rejestrowanie i rozliczanie udzielonych urlopów wypoczynkowych,
 • zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
 • kompletownie wniosków emerytalno – rentowych,
 • wykonywanie czynności wynikających z obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracownika (kierowanie pracowników na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, przenoszenie do innej pracy zgodnie z zaleceniem lekarza),
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie w zakresie organizowania m. in.:
 1. robót publicznych,
 2. prac interwencyjnych,
 3. zatrudnienia w ramach umów absolwenckich,
 4. stażów dla absolwentów,
 5. wspierania i inicjowania innych form aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 • prowadzenie rejestru umów – zleceń/o dzieło zawieranych przez Urząd,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń.

8. W zakresie obsługi informatycznej Urzędu:

 • organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,
 • dysponowanie zasobami sieci komputerowej i administracja sieci,
 • zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych,
 • konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 • integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,
 • nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,
 • określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji – prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu,
 • bieżąca współpraca z referatami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę Urzędu,
 • koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce,
 • zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,
 • systematyczne tworzenie kopii danych umożliwiających ich odtworzenie w przypadku awarii oraz ich archiwizowanie.

9. W zakresie Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego:

 • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach.
 • organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji.
 • uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej.
 • czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
 • tworzenie formacji obrony cywilnej.
 • przeznaczenie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej.
 • nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.
 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i obronności.
 • sporządzanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tym zakresie.
 • opracowywanie planów obrony cywilnej gminy oraz nadzorowanie opracowania planów obrony cywilnej zakładów pracy.
 • organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielania pomocy w realizacji przysposobienia obrony młodzieży szkolnej.
 • przygotowywanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
 • zapewnienie dostawy wody pitnej dla ludności i zakładów pracy przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych.
 • zapewnienie przygotowania i realizacji zaciemnienia i wygaszania oświetlenia w gminie, zakładach pracy oraz środków transportu.
 • organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia.
 • planowanie wykorzystania pozostających w dyspozycji zakładów pracy maszyn, urządzeń i środków materialnych, przydatnych do realizacji zadań obrony cywilnej oraz decydowania w razie potrzeby o ich wykorzystaniu.
 • przygotowywanie zakładów społecznej służby zdrowia do udzielania pomocy ludności poszkodowanej.
 • planowanie, zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie oraz zakładów pracy w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków i umundurowania.
 • planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach limitu wydatków obronnych – środków finansowych przeznaczonych na zadanie obrony cywilnej.
 • organizowanie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed skażeniami.
 • organizowanie ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacji tych dóbr.
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej.
 • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 • realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego,
 • opracowanie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego,
 • planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu,
 • przygotowanie warunków umożliwiających koordynacje pomocy humanitarnej,
 • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

10. W zakresie obsługi Rady:

 • przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i jej komisje,
 • przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 • przygotowywanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 • prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta, ich gromadzenie i przechowywanie.

11. W zakresie promocji:

 • organizowanie wspólnie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi imprez promocyjnych (wystawy, targi, spotkania, konferencje, itp.),
 • popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Gminie,
 • gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie,
 • współpraca w zakresie promocji z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie promocji gminy,
 • utrzymywanie zasobu materiałów o gminie i bieżących wydarzeniach,
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu i prasy,
 • koordynacja zagadnień dotyczących udzielania informacji i odpowiedzi na artykuły prasowe,
 • utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami reprezentującymi interesy poszczególnych grup zawodowych, społecznych, producenckich i innych,
 • prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego gminy,
 • koordynowanie działań związanych z redagowaniem i wydawaniem gazety gminnej,
 • analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na terenie gminy oraz gmin ościennych,
 • współudział w przygotowaniu imprez kulturalnych na terenie Gminy,
 • współudział w organizacji na terenie gminy obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość kraju, uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 • koordynacja organizacji festiwali i konkursów, szkolnych imprez kulturalno-oświatowych oraz innych przedsięwzięć, których organizacja następuje z inicjatywy Gminy,
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi
  i lokalnymi organizacjami.

12. Inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania Referatu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:41 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:47 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:47 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 16:24 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 16:28 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 16:30 Bogdan Dworak