Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

1. W zakresie planowania budżetowego:

1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do Referatu i jednostek organizacyjnych Gminy w celu przygotowania projektu budżetu, ich analiza i weryfikacja,
2) opracowywanie projektu budżetu wraz z objaśnieniami we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi miasta,
3) opracowywanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
4) informowanie jednostek organizacyjnych Gminy o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy, uchwale budżetowej i uchwałach zmieniających budżet, a niezbędnych do opracowania planów finansowych i zarządzeń,
5) kontrola zgodności z budżetem Gminy planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych, przekazywanie jednostkom środków finansowych, nadzorowanie gospodarki środkami,
6) przekazywanie gminnym jednostkom organizacyjnym oraz komórkom organizacyjnym urzędu informacji związanych z wykonaniem budżetu,
7) sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej, analiz dotyczących finansowania deficytu budżetowego, opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w sprawie budżetu Gminy i jego zmian,
8) przygotowywanie materiałów do przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy,
9) opracowywanie zarządzeń wewnętrznych wynikających z przepisów ustawy rachunkowości, dotyczących przyjętej polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

2. W zakresie sprawozdawczości budżetowej:

1) sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej:

a) z wykonania dochodów,
b) z wykonania wydatków,
c) o nadwyżce/ deficycie,
d) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
e) o stanie należności według tytułów dłużnych,

2) przyjmowanie i uzgadnianie sprawozdań jednostek budżetowych z wykonania dochodów i wydatków, dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
3) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Gminy,
4) sporządzanie rocznego bilansu budżetu Gminy,
5) sporządzanie zbiorczych i łącznych bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, bilans skonsolidowany,
6) sporządzanie:

a) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy,
b) informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego,
c) sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy,
d) informacji, ankiet dotyczących budżetu Gminy.

3. W zakresie rachunkowości organu finansowego Gminy:

1) prowadzenie rachunkowości organu finansowego Gminy,
2) ewidencja analityczna:

a) dochodów budżetowych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia,
b) dotacji celowych na zadania administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień,
c) środków przekazywanych jednostkom budżetowym Gminy,
d) lokat terminowych,
e) rozrachunków z urzędami skarbowymi z tytułu pobieranych przez nie dochodów,
f) ewidencja przychodów z pożyczek, kredytów i obligacji oraz terminowa realizacja spłat, zgodnie z zawartymi umowami,
g) sporządzanie dyspozycji bankowych środków budżetu dla poszczególnych dysponentów,
h) terminowe przekazywanie należności Skarbu Państwa, otrzymanych z jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
i) ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy pomocowych,
j) ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków,
k) ewidencja planowanych dochodów i wydatków budżetu według dysponentów oraz w szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
l) sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
m) rozliczanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi otrzymanych dotacji.

4. W zakresie obsługi finansowo-księgowej Urzędu w szczególności:

1) opracowywanie planów dla zadań realizowanych przez jednostkę:

a) opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi projektu planu finansowego Urzędu,
b) opracowywanie wniosków dotyczących zmian w planie finansowym jednostki,

2) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu,
3) sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych z wykonania dochodów i wydatków:

a) sprawozdań kwartalnych z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
b) sprawozdań kwartalnych o stanie należności według tytułów dłużnych,
c) sprawozdań kwartalnych o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
d) o stanie środków na rachunkach bankowych,
e) o wydatkach strukturalnych,
f) bilansu Urzędu wraz z załącznikami,
g) miesięcznych informacji o realizacji planowanych dochodów oraz
o zaangażowaniu i realizacji wydatków w szczegółowości zadań i klasyfikacji budżetowej,
h) innych informacji, analiz dotyczących zadań realizowanych przez Urząd,
i) informacji o zaległościach w regulowaniu niepodatkowych należności,
j) informacji o udzielonej pomocy publicznej,

5. Prowadzenia rachunkowości Urzędu:

1) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
2) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu:

a) ewidencja syntetyczna,
b) ewidencja analityczna dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd w szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
c) ewidencja analityczna inwestycji gminnych w układzie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz źródeł finansowania,
d) ewidencja analityczna należności z tytułu podatków i opłat w szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
e) ewidencja analityczna należności niepodatkowych w szczegółowości klasyfikacji
f) budżetowej oraz ewidencja szczegółowa w księgach pomocniczych według kontrahentów,
g) ewidencja analityczna rozrachunków z dostawcami,
h) ewidencja analityczna dochodów i wydatków zadań zleconych,
i) ewidencja analityczna dotacji przekazanych na realizację zadań gminy,
j) ewidencja analityczna sum depozytowych i sum na zlecenie,

4) obsługa kasowa Urzędu,
5) ewidencja księgowa i rozliczanie podatku od towarów i usług, na podstawie rejestru sprzedaży,
6) prowadzenie ewidencji pozabilansowej zaangażowania środków budżetowych obciążających plan finansowy Urzędu,
7) obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
8) obsługa finansowo księgowa sum depozytowych,
9) opracowywanie dyspozycji przelewu środków,
10) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w tym gwarancji należytego wykonania umów,

6. Realizacji dochodów niepodatkowych oraz wydatków w zakresie określonym planem finansowym jednostki:

1) prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
2) pobieranie wpłat i terminowe dokonywanie zwrotów nadpłat,
3) prowadzenie rejestru faktur VAT i terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty lub faktur z tytułu świadczonych usług,
4) terminowe wysyłanie do zobowiązanych upomnień oraz podejmowanie w stosunku do nich czynności zmierzających do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji,
5) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawie umorzenia należności nieściągalnych, bądź podejmowanie działań określonych w przepisach.

7. Prowadzenie spraw w zakresie płac i świadczeń pracowniczych:

1) przygotowywanie wypłat należności z tytułu umów zleceń i o dzieło, diet radnych i sołtysów, inkasentów, świadczeń socjalnych oraz członków gminnych komisji,
2) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
3) sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla urzędu skarbowego,
4) rozliczanie rocznego podatku dochodowego pracowników Urzędu,
5) sporządzanie wniosków do powiatowego urzędu pracy o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnienia socjalnego,
6) obliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych i ustalania kapitału początkowego pracowników Urzędu,
7) sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu na żądanie pracownika,
8) terminowe rozliczanie potrąceń od wynagrodzeń.

8. Prowadzenia ewidencji majątku Urzędu:

1) ewidencja księgowa, syntetyczna i analityczna środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych,
2) naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
3) sporządzanie sprawozdań do GUS - środki trwałe.

9. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. ( Dz. U. Nr 52, poz. 379).

10. W zakresie wymiaru podatków i opłat:

1) prowadzenie spraw dotyczących:

a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych,
e) opłaty skarbowej,
f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) dokonywanie wymiaru podatku i opłat, przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
3) wysyłanie i przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych, badanie ich pod względem zgodności ze stanem faktycznym i prawnym,
4) prowadzenie kontroli podatkowej,
5) sporządzanie informacji o skutkach udzielonych ulg podatkowych oraz skutkach obniżenia stawek podatkowych,
6) sporządzanie sprawozdań o wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz o zaległościach przedsiębiorców,
7) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników,
8) prowadzenie postępowania w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz jej zwrotu,
9) opracowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatków,
10) prowadzenie postępowań w zakresie weryfikacji poprawności złożonych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11) naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13) analizowanie wykonania planu budżetu w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
14) wydawanie zaświadczeń i informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11. W zakresie rachunkowości podatkowej i egzekucji podatków i opłat:

1) prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków i opłat oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych,
2) księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie księgowości analitycznej, prowadzenie postępowań związanych z określaniem i zwrotem stwierdzonych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
4) sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,
5) prowadzenie spraw dotyczących odraczania terminów płatności podatków i opłat, rozkładania na raty lub zaległości dotyczących podatków lub opłat wraz z odsetkami za zwłokę oraz umarzania zaległości i odsetek,
6) prowadzenie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym w szczególności kontrolowanie terminowości i kompletności dokonywanych wpłat na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jak upomnienia i tytuły wykonawcze,
8) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości,
9) bieżące uzgadnianie obrotów kasowych i bankowych z tytułu dokonywanych wpłat,
10) przygotowanie sprawozdań w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat,
11) ustalanie na podstawie ewidencji księgowej, danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, lub stwierdzających stan zaległości podatkowych.
12. Inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania Referatu.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:42 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 16:32 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 16:34 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 16:37 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:05 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:10 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:11 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:12 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:30 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:31 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:44 Bogdan Dworak