Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno-Obywatelskich należy:

1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

1) rejestracja urodzeń,
2) rejestracja małżeństw:

a) zawieranie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC,
b) wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
c) zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi,
d) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

3) rejestracja zgonów,
4) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego :

a) przyjmowanie oświadczeń od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
b) uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
c) sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
d) uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich,

5) wpisywanie treści zagranicznych aktów do polskich ksiąg,
6) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego,
7) rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane,
8) zmiana imion lub nazwiska,
9) wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
10) wydawanie odpisów wielojęzycznych,
11) przygotowanie wniosków o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”,
12) przygotowywanie sprawozdań z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
13) przekazywanie do archiwum Państwowego stuletnich ksiąg.

2. W zakresie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

1) zameldowania na pobyt stały,
2) niezameldowania na pobyt czasowy,
3) zameldowania i wymeldowania cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
4) wymeldowania z pobytu stałego, czasowego bądź za granicą,
5) prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dowodów osobistych,
6) prowadzenie archiwum dowodów osobowych,
7) udostępnianie danych osobowych na wniosek,
8) prowadzenie stałego rejestru wyborców,
9) sporządzanie spisów wyborców,
10) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania bądź wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dokonała wymeldowania,
11) sporządzanie sprawozdań pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
12) Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

3. W zakresie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej:

1) pomoc przy wypełnianiu, udostępnianie wniosków i przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu CEIDG),
2) przekształcanie wniosków na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG,
3) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją wniosków składanych do CEIDG za pośrednictwem urzędu,
4) udostępnianie informacji o danych zgromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej i wydawanie w tym zakresie zaświadczeń i odpisów,
5) umożliwianie zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i pomoc w sklasyfikowaniu działalności.

4. W zakresie spraw obronnych i wojskowych ustalonych odrębnymi przepisami, a w szczególności:

1) realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
2) prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej i stałego dyżuru,
3) wezwania osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
4) przygotowanie decyzji o uznaniu za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny,
5) sporządzanie rejestru osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
6) sporządzanie listy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
7) przekazywanie wojewodzie informacji o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru,
8) wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju.

5. W zakresie kultury, sportu i turystyki:

1) zapewnienie realizacji zadań Gminy wynikających z przepisów o upowszechnianiu kultury, w tym zadań w zakresie kreowania polityki kulturalnej i organizowanie realizacji przez Gminę funkcji organizatora dla instytucji kultury,
2) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury, sportu i turystyki,
3) opracowywanie programów udzielania dotacji w dziedzinie kultury, sportu i turystyki oraz dokonywanie ich oceny i rozliczenia,
4) koordynacja współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sportu i turystyki,
5) prowadzenie otwartych konkursów ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki na terenie gminnym,
6) koordynowanie działalności prowadzonej przez placówki upowszechniania kultury i sportu działające w gminie,
7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu osób niepełnosprawnych,
8) współpraca i współdziałanie z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy,
9) prowadzenie spraw i przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych związanych z organizacją imprez sportowych,
10) podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój krajoznawstwa i turystyki, a także agroturystyki,
11) organizacja spotkań środowiska sportowego z udziałem Wójta.

6. Prowadzenie całości zadań związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy,

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 15:42 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 grudzień 2017 16:20 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:42 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:42 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 09:44 Bogdan Dworak