RGI.7011.5.2018: Opracowanie dokumentacji projektowych na remont łazienki i dostosowanie do aktualnych przepisów w Przedszkolu Publicznym zlokalizowanym w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie, 36-071 Trzciana, Dąbrowa 51

 
Zakres rzeczowy zamówienia:

1) wykonanie dokumentacji projektowych wraz z opiniami, decyzjami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,
2) wykonanie przedmiarów robót,
3) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.