RGI.7011.13.2018: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy przewiązki pomiędzy istniejącymi bioblokami (zbiornikami) na terenie oczyszczalni ścieków w Świlczy dz. nr ew.4849

  

  1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przewiązki pomiędzy istniejącymi bioblokami o orientacyjnych wymiarach: 4,50x23,00 m w branży konstrukcyjno-budowlanej (bez instalacji).

  1. Zakres prac:
  • złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym wyrys i wypis z ewidencji gruntów (o ile taka konieczność będzie zachodziła),
  • opracowanie podkładów mapowych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania: uzgodnień, decyzji, opinii,
  • opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,
  • uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do pozwolenia na budowę i oddania obiektu do użytkowania,
  • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy) którą należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. W/w dokumentacja projektowa wymaga uprzedniego zatwierdzenia rozwiązań materiałowych i technologicznych przez Gminę Świlcza,
  • opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.