RGI.7013.6.2018: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 roku

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
    w 2018 r.,
  • przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2018 r.