RGI.7021.22.2018: Roboty budowlane - Remont łazienek w budynku Urzędu Gminy w Świlczy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza
    w 2018 r.,
  • przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2018 r.