GOPS.4216.7.2018: Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie w 2018 r. uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
 • Transport tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza tj. spod domów lub szkoły lub przedszkola do Świetlicy w Świlczy i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników Świetlicy, w tym na jednej trasie około 18 uczestników. Świetlica w Świlczy zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób.
 • Liczba dowożonych uczestników zajęć w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy: 30 osób.
 • Szczegółowy harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników Świetlicy w Świlczy oraz lista adresów uczestników Świetlicy zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 • Harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy Świetlicy w Świlczy.
 • Transport uczestników Świetlicy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Świetlicy w Świlczy nie będą dowożeni. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) dla uczestników Świetlicy na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji 3 Maja, Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, etc.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni.
 • Szacunkowa dzienna liczba kilometrów powinna mieścić się w przedziale około 100 km (łącznie). W szczególnych przypadkach np. masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie lub dowóz uczestników może zostać odwołany.
 • Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 1100 – 1530, odwożenie w godz. 1700-1800.
 • Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.
 • Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, wykonawca zapewni dowóz uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich przejazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Uczestnikami Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy są również osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych.
 • Środek transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
 • Zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług.
 • W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
 • W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.
 • Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1, 10 i 11 niniejszego zapytania.
 • Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport osób.
 • Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
 1. w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna,
 2. cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.