GOPS.4216.8.2018: Zapytanie ofertowe do projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

  

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.
  2. Oferty można składać na dowolną ilość części.
  3. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.
  4. Część 1 - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego
  5. Część 2 - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego
  6. Część 3 - Prowadzenie zajęć kulinarnych
  7. Część 4 - Prowadzenie zajęć sportowych
  8. Część 5 - Prowadzenie zajęć informatycznych