RGI.7021.43.2018 powtórzony: Remont instalacji wod – kan oraz schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  •  przedmiar robót pn. Remont schodów zewnętrznych przy budynku Przedszkola,
  •  przedmiar robót pn: Remont instalacji wod-kan w Przedszkolu Publicznym w Świlczy,
  •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.