RGI.7013.11.2018: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i remontu obiektu sportowego w Mrowli gm. Świlcza

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik nr 1,
  •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.