GOPS.4216.15.2018: Zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: "Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu pn.: "Funkcjonowanie Środowiskowej $wietlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020