RGI.7021.2.2018: Wykonanie przeglądów rocznych budynków

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.