RGP.7011.8.2019: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej drogi gminnej dz. nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na reali

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej drogi gminnej dz. nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”, a w tym:
  1. Projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ – 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
  2. Projektu wykonawczego – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
  3. Kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
  4. Przedmiarów robót – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
  5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy – 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
  6. Zatwierdzonego projektu organizacji ruchu – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf).
  • Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót.