ORP.271.6.2019: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2020 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie materiałów i ich ilości zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.