RGI.7011.16.2019: Rozeznanie cenowe - Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie - Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 2375/2 z dnia 19.09.2019 r.,
  • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Trzciana dz. nr ewid. 2375/2,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie,
  • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Trzcianie – Etap I.