RGI.042.4.2019: Rozeznanie cenowe - „Budowę obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej” współfinansowan

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z certyfikatami urządzeń Etap I w zakresie:
  1. lokomotywa z wagonem zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową wg opisu (nr 2 planu) – 1 kpl,
  2. huśtawka bocianie gniazdo (nr 3 planu) – 1 kpl,
  3. betonowy stół do gry w pilkarzyki (nr 8 planu) – 1 kpl.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
  1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r., stron 2,
  2. projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2, stron 22,
  3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej, stron 18,
  4. przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap I, stron 1.

UWAGA:!!!

Betonowy stół do gry w piłkarzyki

Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się wykonanie stołu o konstrukcji stalowej dopuszczonej do użytkowania w warunkach zewnętrznych zakotwionego na trwale
w gruncie.