RGP.7021.6.2019: Usługi - Wykonanie przeglądów rocznych budynków

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Przegląd roczny elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.
  • Przegląd instalacji gazowej.
  • Przegląd przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (obowiązkowy).
  • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.