RGI.7013.2.2019: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach z przeznaczeniem na pokój higienistki i bibliotekę

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • projekt budowlany pn.: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę,
  • szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża budowlano-konstrukcyjna,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji sanitarnych,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji elektrycznych,
  • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża architektura,
  • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacje sanitarne,
  • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Bratkowicach” – branża instalacje elektryczne.