RGI.042.23.2018/6: Zapytanie ofertowe - Usługa promocji na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gminy Świlcza) lub innym równoważnym projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji na portalu społecznościowym Facebook (lub innym równoważnym) projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”.

Zakres zamówienia obejmuje realizację kampanii reklamowej na portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gminy Świlcza) lub innym równoważnym, poprzez przygotowanie i publikację 2 sponsorowanych postów reklamowych, wg poniższego opisu:

  • czas realizacji jednego posta reklamowego co najmniej 30 dni kalendarzowych, którego termin uruchomienia wskaże Zamawiający na co najmniej 7 dni przed uruchomieniem,
  • wykonawca na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego jest obowiązany do przygotowania projektu publikacji posta reklamowego w języku polskim i do zilustrowania treści odpowiednimi zdjęciami/grafikami, które przekaże Zamawiający,
  • forma dostępu do profilu Gminy Świlcza zostanie ustalona wspólnie z Zamawiającym,
  • Zamawiający wymaga, aby grupa docelowa, do której trafiać będzie post reklamowy, była określona - post ma obejmować swym zasięgiem m.in. mieszkańców gminy Świlcza (jako główna grupa docelowa) i opcjonalnie w uzgodnieniu z Zamawiającym mieszkańców województwa podkarpackiego i/lub lubelskiego - dodatkowo,
  • Zamawiający wymaga, aby post reklamowy miał następujące parametry - wymagane: wiek w grupie 25-74 lat; opcjonalne parametry: Zamawiający ustali bezpośrednio z Wykonawcą przed publikacją stosownie do opcji/kryteriów oferowanych przez portal Facebook (lub inny równoważny),
  • Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia szacowanej ilości osób, do których dotrze post reklamowy na poziomie: minimum 250 użytkowników dziennie (średnia dzienna),
  • Wykonawca prowadzić będzie bieżący monitoring kampanii reklamowej za pomocą ogólnodostępnych statystyk generowanych z portalu społecznościowego,
  • Wykonawca dokona analizy statystyk promowanego postu,
  • Na podstawie monitoringu i przygotowanej analizy statystyk Wykonawca przygotuje raport z osiągniętych efektów promocji postu reklamowego - raport zostanie przekazany Zamawiającemu do 3 dni roboczych od zakończenia kampanii reklamowej danego postu, na podstawie, którego zostanie sporządzony Protokół odbioru zlecenia cząstkowego, następnie Wykonawca wystawi fakturę i dokonana zostanie wypłata wynagrodzenia.