Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Świlcza w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późno zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

  • identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
  • opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2019, o którym mowa wart. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
  • przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2019 r.
  • podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
  • terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
  • przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 rok, w terminie do 31 stycznia 2020 r.
  • prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.