RGI.7013.6.2019: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.,
3) przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2019 r.