RGI.042.18.2018: Roboty budowlane - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy wiaty i obiektów małej architektury w miejscowości Trzciana (dz. nr ewid. 3013) z dnia 25.06.2018 r.,

- projekt budowlany budowy wolnostojącej wiaty oraz obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 3013 w Trzcianie,

- zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy obiektów małej architektury w miejscowości Trzciana (dz. nr ewid. 3013) z dnia 15.01.2018 r.,

- projekt budowlany budowy obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 3013 w Trzcianie,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie”.