RGI.7013.3.2019: Usługi - Transport materiałów drogowych w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na  2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza.

Część nr 1

Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

  1. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
  2. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:

Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).

Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.

Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.

W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:

  • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,
  • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2

Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t.
z urządzeniem do załadunku HDS:

  1. wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS,
  2. wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
  3. wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu.

Zakres:

Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.

Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.

Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m.

W ofercie należy podać cenę za:

  • 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy rozliczaniu części 2a
  • 1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,
  • 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.