RGI.271.11.2018: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odcinka chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 108764R w miejscowości Rudna Wielka o długości ok. 700 m. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie brakujących odcinków chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi gminnej. Projektowana szerokość chodnika została dostosowana do szerokości już istniejącego chodnika i wynosi 1,5 m. Od strony drogi gminnej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Nawierzchnia chodnika to kostka brukowa ułożona na odpowiedniej podbudowie. Z wykonaniem chodnika wiążę się wykonanie odwodnienia drogi gminnej polegające na budowie odcinków kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieków przykrawężnikowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+531,58 do km 1+441,66 o długości 910,08 m na działce nr 1152/2, obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza z 25 kwietnia 2017 r.,
  • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+531,58 do km 1+441,66 o długości 910,08 m na działce nr 1152/2 obręb 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 0+531,58 o długości 531,58 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza z 21 lipca 2017 r.,
  • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 0+531,58 o długości 531,58 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 1+441,66 o długości 1441,66 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
  • przedmiar robót pn. Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 108764 R od km 0+000,0 do km 1+441,66 o długości 1441,66 m na działkach nr 1152/1, 1152/2, 1397/1, 1398/1 obr. 0007 Rudna Wielka w miejscowości Rudna Wielka w gminie Świlcza,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.