RGI.271.1.2018: Roboty budowlane - Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy.

Zakres prac obejmuje:

 • w zakresie branży sanitarnej:
 1. budowę sieci wodociągowej z rur PE 110 o łącznej długości 1517m z czego 480m stanowi odcinek tranzytowy do strefy oraz 1037 m rozprowadzenie wodociągu po strefie, montaż 11 hydrantów,
 2. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200, SN8 o łącznej długości 772m, montaż 7 studni betonowych Dn 1000, oraz 16 studni DN 400 z tworzywa sztucznego,
 3. budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 SDR 17 o długości 199m z czego 69m przewiertem sterowanym pod drogą powiatową i rzeką Mrowla i Czarna, wraz z studnią rozprężną betonową Dn 1000,
 4. budowę jednej pompowni ścieków w studni polimerobetonowej wraz z jej ogrodzeniem, wybrukowaniem terenu ogrodzonego kostką brukową,
 5. budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8 SDR 34 o średnicy DN200 o długości 235m, DN250 o długości 181m, DN315 o długości 154m, DN400 o długości 122m, DN500 o długości 102m.

Wykonywanie wpustów ulicznych z ostojnikiem DN500  37 szt, wykonanie 22 szt. studni betonowych, wykonanie komory kontrolnej w postaci studni DN 1500, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu wraz z odcinkowym umocnieniem rowu;

 • w zakresie branży drogowej:
 1. wykonanie dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową zgodnie z projektem o łącznej długości 616 m, z poboczem i obustronnych odwodnieniem liniowym,
 2. wykonanie dwóch zjazdów z dróg powiatowych na projektowane drogi,
 3. wykonanie drogi dojazdowej do pompowni o nawierzchni tłuczniowej o długości 12m;
 • w zakresie branży elektrycznej:
 1. przyłącze policznikowe do projektowanej pompowni (doprowadzanie kabla z tablicy licznikowej znajdującej się na działce stacji transformatorowej do szaf sterowniczych znajdujących się w ogrodzeniu pompowni ok 15m),
 2. przyłącze po licznikowe do projektowanej szafy sterowniczej oświetleniem (doprowadzanie kabla z tablicy licznikowej znajdującej się na działce stacji transformatorowej do szaf sterowniczych znajdujących się w ogrodzeniu pompowni ok 15m),
 3. budowę oświetlenia ulicznego, posadowienie oraz uzbrojenie 29 szt słupów oświetleniowych, ułożenie kabli na długości 687m, montaż szafy sterowniczej oświetleniem w ogrodzeniu pompowni,
 4. budowę instalacji sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • pozwolenie na tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy w zakresie  sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz budowy oświetlenia dróg na dz. nr ewid. 1614/2, 2665/2, 2703/2, 2710/37, 2710/45 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 1079/1, 1079/5, 1079/6, 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/11, 1079/12, 1079/13, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/18, 1079/19, 1079/23, 1079/24, 1079/30, 1080/1 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1568/4.148/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak AB.6740.4.148.2017,
 • projekt budowlany pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy w zakresie  sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz budowy oświetlenia dróg na dz. nr ewid. 1614/2, 2665/2, 2703/2, 2710/37, 2710/45 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 1079/1, 1079/5, 1079/6, 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/11, 1079/12, 1079/13, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/18, 1079/19, 1079/23, 1079/24, 1079/30, 1080/1 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
 • pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków  na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 117/4/2009 z dnia 27.08.2009 r., znak AB.7351/4/123/2009,
 • projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza,
 • projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid. 1073/1, 1072/1, 946/2, 1079/2, 946/3, 1031, 1070/6, 1074/1, 1080/1, 832/11 w miejscowości Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg - część elektryczna,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – część elektryczna oświetlenie,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – część sanitarna,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy zad. 1 uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia, dróg wewnętrznych oraz oświetlenia dróg – budowa dróg wewnętrznych ze zjazdami na drogi powiatowe,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy - wodociąg,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – sieć kanalizacyjna tłoczna,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – odwodnienie drogi,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – drogi wewnętrzne ze zjazdami na drogi powiatowe,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – budowa oświetlenia ulicznego,
 • przedmiar robót pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – przyłącze kablowe elektroenergetyczne dla przepompowni,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.