RGI.271.14.2018: Roboty budowlane- Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza w zakresie: • budowa cią

Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych
w Gminie Świlcza w zakresie:

 • budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice,
 • budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka

Opis przedmiotu zamówienia:

1. W zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice:

Ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2150R. Z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego wiążę się wykonanie odwodnienia drogi powiatowej polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieku przykrawężnikowego. Szerokość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wynosi 2,5 m. Od strony drogi powiatowej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano w nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej opartej na podbudowie dostosowanej do natężenia ruchu.

2. W zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka:

Ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 1386R oraz 1333R. Z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego wiążę się wykonanie odwodnienia drogi powiatowej polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz ścieku przykrawężnikowego. Szerokość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wynosi 2,5 m. Od strony drogi powiatowej przewidziano krawężnik drogowy, a od strony zewnętrznej betonowe obrzeże drogowe, posadowionych na ławach betonowych. Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano w nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej opartej na podbudowie dostosowanej do natężenia ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. W zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice:
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza z dnia 8 marca 2017 r.,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegający na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 2150R klasy Z na długości 835,98m poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej w granicach działek nr 6828 i 2693/3, wykonanie wylotu W1 w korycie rowu otwartego w granicach dz. nr ewid. 2693/3, o średnicy 400 mm, rzędnej dna 216,99 m npm., o położeniu geograficznym N:50°5´58.52” i E: 21°51´6.06” oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 2150R i chodnika o łącznej powierzchni 4 620,80 m2 wylotem W-1 do rowu otwartego w granicach dz. nr ewid. 2693/3 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 03.03.2017 r., znak: Oś.6341.4.3.2017,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 2150R na działce nr 2693/3 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • operat wodnoprawny na likwidację przydrożnego rowu otwartego drogi powiatowej nr 2150r klasy z na długości 835,98m poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie wylotu w1 o średnicy 400mm, zlokalizowanym na szerokości geograficznej: 50°5'58.52"n i długości geograficznej: 21°51'6.06"e, rzędna wysokościowa wylotu 216,99m n.p.m. na dz. nr 2693/3, 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej klasy z nr 2150R na długości 828,77m, polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza;
 1. W zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka:
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy Z na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1, 176 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1551,97m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1551,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • projekt stałej organizacji ruchu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1333R klasy L na długości 865.15m na działkach nr 2074, 1375/1 obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowla oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1386R klasy L na długości 1534,85m na działce nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza;
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.