ZP.1.2018: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2178 instalacji fotowoltaicznych, oraz dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3 kWp.

2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2178 - zamówienie podstawowe + do 1000 - prawo opcji = do 3178 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 175, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec - 97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm. M. Rzeszów - 675, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 196, gm. Tyczyn - 128.

3. Każda instalacja fotowoltaiczna musi składać się z 10 modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 300 Wp wyposażonych w optymalizatory mocy (zintegrowane lub dołączane niezależnie). Moduły fotowoltaiczne muszą zostać podłączone do jednofazowego lub trójfazowego falownika beztransformatorowego za pomocą kabli solarnych. Falownik za pomocą kabla lub przewodu zostanie podłączony do rozdzielni głównej lub wewnętrznego obwodu budynku, którego parametry techniczne pozwolą na przyłączenie danej mocy.
Wstępne miejsce montażu falownika, sposób prowadzenia kabli oraz rozplanowanie modułów PV przedstawiają karty weryfikacji technicznej.

4. Do zamiany prądu stałego na przemienny zostanie zastosowany falownik jednofazowy lub trójfazowy beztransformatorowy umożliwiający montaż zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Moduły fotowoltaiczne zostaną przymocowane do dachu za pomocą odpowiednio dobranej konstrukcji montażowej lub na gruncie np. za pomocą konstrukcji osadzonej w gruncie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania falowników jednego typu za wyjątkiem sytuacji, w której budynek jest zasilany z jednej fazy, a wykonawca zdecydował się na zastosowanie falowników trójfazowych. W takim przypadku dla budynków zasilanych jednofazowo, Wykonawca zobowiązany jest zastosować falownik jednofazowy a w pozostałych budynkach trójfazowy.
Instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonowała w systemie sieciowym. Energia wyprodukowana przez instalację PV będzie zużywana na potrzeby własne budynku, a nadwyżki będą wprowadzane do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Wykonana instalacja musi spełniać wymogi kryteriów przyłączenia mikroinstalacji opisane w aktualnej na dzień przyłączenia do sieci IRiESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA). Montaż dwukierunkowego licznika energii jest po stronie OSD.
Z uwagi na charakter inwestycji oraz ograniczoną przestrzeń montażową założono zastosowanie modułów monokrystalicznych charakteryzujących się wysoką sprawnością i mniejszymi rozmiarami. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się montaż optymalizatorów mocy podłączonych do każdego modułu fotowoltaicznego, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu PV lub grupy ogniw PV. Pozwoli to na osiągnięcie wyższych uzysków energii z całej instalacji.
Każda instalacja fotowoltaiczna musi posiadać możliwość podłączenia do systemu monitoringu umożliwiającego monitorowanie jej pracy z wykorzystaniem komputera lub urządzenia mobilnego.
Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane równolegle do dachu budynku za pomocą konstrukcji wsporczej lub na podkonstrukcji wsporczej dla dachu płaskiego zgodnie z koncepcjami zawartymi w kartach weryfikacji technicznej. Dla instalacji gruntowych wymagane będzie zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz aluminium z mocowaniami ze stali nierdzewnej, dwupodporowej, zapewniającej usytuowanie modułów PV nad poziomem gruntu minimum 70 cm.