RGI.271.17.2018: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza z dnia 6 czerwca 2017 r.,
  • projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
  • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 18.05.2017 r., znak: Oś.6341.4.14.2017,
  • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza,
  • projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
  • przedmiar robót pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796 (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.