RGI.271.25.2018: Roboty budowlane - Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Ru

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • pozwolenie na zmianę sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola (dz. nr ewid. 783) – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 195/4.258.2018 z dnia 12.02.2018 r., znak AB.6740.4.258.2017,
  • projekt budowlany pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola, dz. nr ewid. 783)”,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola” – branża budowlano-konstrukcyjna,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola - instalacje elektryczne,
  • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejących instalacji w zakresie p.poż. w ramach projektu pn.: Zmiana sposób użytkowania  części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola,
  • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – roboty budowlane,
  • przedmiar robót pn.: Adaptacja części pomieszczeń szkoły  na potrzeby przedszkola - instalacja  oświetlenia awaryjnego  oraz oddymiana,
  • przedmiar robót pn.: Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły  podstawowej  w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola – instalacja hydrantowa, wod.-kan,
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.