RGI.271.31.2018: Usługi społeczne - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursu zawodowego „Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń” dla 1 Uczestnika Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

  

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu  kursu zawodowego „Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń” dla 1 Uczestnika Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

Źródło finansowania: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”, który realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.