RGI.271.35.2018: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  •  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych  na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III,
  •  przedmiar robót pn. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych  na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap III, poz. 1,
  •  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.