Dostawa - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4×4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu  i urządzeń. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  1a  do  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

Wypełniona  tabela  z  załącznika  nr  1a  do  SIWZ  stanowi  część  oferty  i  nie  podlega uzupełnieniu w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Szczegółowe  warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  wzór  umowy (pkt 16 SIWZ).

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

  a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,

  b) być fabrycznie nowy