RGI.271.44.2018: Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • audyt energetyczny budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót część ogólna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. Stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian,
  • zgłoszenie AB.6743.4.106.2018 o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych – wykonanie docieplenia budynku Pawilonu Sportowego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac budowlanych związanych z „Termomodernizacją budynku Pawilonu sportowego w Dąbrowie”
  • przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Dąbrowie,
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.