Dostawa - Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu 4×4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie.  
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pojazdu  i urządzeń.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  1a  do  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Wypełniona  tabela  z  załącznika  nr  1a  do  SIWZ  stanowi  część  oferty  i  nie  podlega uzupełnieniu w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe  warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  wzór  umowy (pkt 16 SIWZ).
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

  1. odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,
  2. być fabrycznie nowy